سیاست های ارزی دولت و تاثیر آن بر بورس

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر برزیگر در رابطه با سیاست های ارزی جدید دولت و تاثیر ان بر بورس

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۶ مرداد ۱۳۹۷