زنجبیل

خودمونی

آیتم طنز عطاری خودمونی 

طنز "خودمونی" جمعه ها
۲۰ مرداد ۱۳۹۷