صنایع کوچک و حمایت از کالای ایرانی

در شهر

با ما در شهر بمانید 
موضوع:
توسعه صنعتی و اقتصادی استان با رویکرد اهمیت به صنایع کوچک و حمایت از کالای ایرانی

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۱ مرداد ۱۳۹۷