مراد خبرنگار می شود

شب پارسی

آیتم طنز مراد با موضوع خبرنگاران در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۲ مرداد ۱۳۹۷