گفتگو با سعید پرویزی و مهدی ثابت

خوشا شیراز

 معرفی سعید پرویزی به عنوان بهترین خبرنگار کشور

تاریخچه ای از کار خبرنگاری و انگیزه سعید پرویزی از تهیه گزارش های جنجالی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۲ مرداد ۱۳۹۷