گفتگو با ساناز طاری

خوشا شیراز

من از 6 سالگی وارد عرصه بازیگری شدم

مجری برنامه کودک بودم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۲ مرداد ۱۳۹۷