مسئله خوانین در فارس

گام دوم

 گفتگو با آقای محمد نبی حبیبی سومین استاندار فارس پس از سالهای پیروزی انقلاب در برنامه کارنامه
بررسی دستاوردهای چهل سالگی انقلاب در استان فارس در برنامه کارنامه 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۲۳ مرداد ۱۳۹۷