دستاوردهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سلامت باشید

برنامه سلامت باشید

موضوع: دستاوردهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز
باحضور:
دکتر علی بهادر،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۵ مرداد ۱۳۹۷