عروسی شیرازی

خودمونی

آیتم دهه شصت در برنامه طنز خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۲۷ مرداد ۱۳۹۷