دلایل تعطیلی واحد های صنفی

بازتاب

برنامه بازتاب 
با موضوع: نظارت بر اماکن عرضه کننده مواد غذایی
میهمانان :
جناب آقای دکتر همتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

جناب آقای جوکار عضو هئیت ریئسه اتاق اصناف

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۲۸ مرداد ۱۳۹۷