جرائم اقتصادی

مشاور شما

گفتگو با جناب آقای احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شیراز در رابطه با جرائم اقتصادی 

از شنبه تا سه شنبه ساعت 18
۲۸ مرداد ۱۳۹۷