بیماری های روان تنی

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر هدایت فلوشیپ بیماری های روان تنی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با بیماری های روان تنی در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۳۰ مرداد ۱۳۹۷