منوچهر آذری و  عباس محبی

خوشا شیراز

 خوشاشیراز  با حضور  منوچهر آذری و  عباس محبی
 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ شهریور ۱۳۹۷