کارنامه-حسین نقره کار شیرازی

گام دوم

برنامه  کارنامه
گفتگو با آقای حسین نقره کار شیرازی استاندار اسبق فارس 
بررسی دستاوردهای چهل سالگی انقلاب در استان فارس در برنامه کارنامه دوشنبه ها ساعت 22 از شبکه فارس

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۳ شهریور ۱۳۹۷