از من چرا رنجیده ای

خوشا شیراز


شعر :سعدی شیرازی
نوازنده :امیر جوادی نیا

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ شهریور ۱۳۹۷