بچوی شهر

خودمونی

آیتم طنز بچوی شهر با لهجه شیرین شیرازی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۵ شهریور ۱۳۹۷