ترنج - قسمت ششم

ترنج

رویداد های فرهنگی و هنری و نمایش چهره های شاخص ادبی و هنری استان در برنامه ترنج

برنامه ادبی شبکه فارس
۵ شهریور ۱۳۹۷