کسب مقام اول جشنواره تئاتر ارتش

در شهر

با ما در شهر بمانید ..

موضوع : تجلیل گروه تئاتر مهنا- کسب مقام اول جشنواره تئاتر ارتش سال 1397

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۵ شهریور ۱۳۹۷