دست آور های دانشگاه علوم شیراز

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر نیک نهاد در رابطه با دست اورد های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه غذا و دارو

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۶ شهریور ۱۳۹۷