مراد و مدرسه غیر انتفاعی

شب پارسی

آیتم طنز مراد در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۷ شهریور ۱۳۹۷