سوتغذیه در کودکان-قسمت دوم

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر بابا جعفری متخصص تعذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با سو تغذیه در کودکان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۷ شهریور ۱۳۹۷