شاخ مجازی

خودمونی

آیتم طنز نم چرو با لهجه شیرازی در برنامه خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۰ شهریور ۱۳۹۷