دورگیری روی ظرف شیشه ای

کاشانه مهر

آموزش دورگیری و رنگ آمیزی روی ظروف شیشه ای در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۳ شهریور ۱۳۹۷