گفتگو با منوچهر والی زاده

خوشا شیراز

دوبلور، بازیگر و گوینده رادیو

خاطراتی از گذشته و دهه 20 و 30 شمسی همچنین شروع کار حرفه ای استاد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۷ شهریور ۱۳۹۷