آیتم دور

خوشا شیراز

گفتگو جالب و جذاب با گردشگران خارجی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۷ شهریور ۱۳۹۷