آشنا کردن فرزندان با فرهنگ عاشورا

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر یزدانی در رابطه با آشنا کردن فرزندان با فرهنگ عاشورا در ایام محرم در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ شهریور ۱۳۹۷