حل تعارضات زناشویی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر فتاحی روانشناس در رابطه با راه حل برای حل مشکلات در زندگی زناشویی در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ شهریور ۱۳۹۷