چاقی در کودکان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر بابا جعفری متخصص تغذیه و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با چاقی در کودکان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۱ شهریور ۱۳۹۷