بیماری های شبکیه

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر آفرید فوق تخصص جراحی شبکیه در رابطه با بیماری های شبکیه در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت