خدمت رسانی بسیج جامعه کارگری

در شهر

با ما در شهر بمانید ...

موضوع : رزمایش خدمت رسانی بسیج جامعه کارگری در شهرک صنعتی شیراز

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۲ شهریور ۱۳۹۷