گفتگو باجناب آقاب عیدی پور- فرمانده ایستگاه شماره 4

برنامه های تلویزیونی

گفتگو باجناب آقاب عیدی پور- فرمانده ایستگاه شماره 4-موضوع تست دودکش

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۳ دی ۱۳۹۵