راهپیمایی مردم شیراز در حمایت از فریضه امر به معروف و نهی از منکر

ویژه

با ما در شهر بمانید...

موضوع :راهپیمایی مردم شیراز در حمایت از فریضه امر به معروف و نهی از منکر -23 شهریور 1397

پیشنهاد ما به شما
۲۴ شهریور ۱۳۹۷