تکنیک تینا

کاشانه مهر

آموزش تکنیک تینا در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۴ شهریور ۱۳۹۷