جاشمعی پتینه

کاشانه مهر

آموزش کهنه کاری و پتینه کاری بر روی جاشمعی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۵ شهریور ۱۳۹۷