اهواز تنها نیست

در شهر

با ما در شهر بمانید...
موضوع : تصویر سازی حادثه تروریستی اهواز

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۳ مهر ۱۳۹۷