سنگربان صبور

مستند

مستند سنگربان صبور در رابطه با نقش زنان در دفاع مقدس

مستند های تولیدی مرکز فارس
۳ مهر ۱۳۹۷