دفاع مقدس

نگاه روز

گفتگو با سرهنگ قنبری جانشین لشکر 19 فجر در رابطه با هشت سال دفاع مقدس در برنامه نگاه روز

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۳ مهر ۱۳۹۷