رومیزی قلاب دوزی-قسمت دوم

کاشانه مهر

آموزش بافت رومیزی قلاب دوزی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۴ مهر ۱۳۹۷