نمایش طنز باموضوع مطالعه

برنامه های تلویزیونی

نمایش طنز باموضوع مطالعه(بااجرای آقایان مهدی سعادت و فرزاد پدیدار)

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۳ دی ۱۳۹۵