بیماریهای التهابی روده بزرگ (کولیت اولسروز)

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی در رابطه با بیماریهای التهابی روده بزرگ (کولیت اولسروز)

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۷ مهر ۱۳۹۷