کیف طبله دار

کاشانه مهر

آموزش کیف زنانه طبله دار توسط خانم در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۷ مهر ۱۳۹۷