رویکرد دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی و امنیتی

بازتاب

گفتگو با جناب آقای القاصی مهر ریس کل دادگستری استان فارس در رابطه با رویکرد دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی و امنیتی

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۸ مهر ۱۳۹۷