هفته جهانی ناشنوایان

در شهر

با ما در شهر بمانید ..

موضوع : گرامی داشت هفته جهانی ناشنوایان -سازمان بهزیستی استان فارس

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۹ مهر ۱۳۹۷