سینوزیت و تدابیر درمانی طب سنتی

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا دکتری دارو سازی سنتی در رابطه با سینوزیت و تدابیر درمانی این بیماری در طب سنتی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۰ مهر ۱۳۹۷