شال و کلاه

کاشانه مهر

آموزش بافت شال و کلاه  توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۱ مهر ۱۳۹۷