استاد نعمتی

شبانه

گفتگو با استاد نعمتی حافظ شناس در رابطه با حافظ شیرازی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۲ مهر ۱۳۹۷