مشکلات یادگیری در کودکان اول دبستان

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر قاسمی روانشناس
موضوع: مشکلات یادگیری در کودکان اول دبستان

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۵ مهر ۱۳۹۷