استاد نعمتی حافظ شناس

شب پارسی

گفتگو با استاد نعمتی حافظ شناس در رابطه با حافظ شیرازی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۷ مهر ۱۳۹۷