حافظ خوانی

شب پارسی

حافظ خوانی ساینا شکیبا نسب در کنار مقبره حافظ شیرازی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۸ مهر ۱۳۹۷