حافظ خوانی

شبانه

حافظ خوانی ساینا شکیبا نسب در کنار مقبره حافظ شیرازی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۸ مهر ۱۳۹۷